Collection: Boujee Brew Collection

Coffee/fall themed handmade earrings 

11 products
 • Caramel Frapp Earrings
 • Dragonfruit
 • Café Americano
 • Blonde Roast
 • Chai Latte Earrings
 • Green Tea Earrings
 • Espresso Earrings
 • Pumpkin Spice Latte Earrings
 • Caramel Macchiato earrings
 • Cafe Mocha Earrings
 • Starbies